Copyright

De naam SpaansLeren.info is voor alle publicaties als naam beschermd. Alle rechten voorbehouden. Alle werken en informatie op SpaansLeren.info zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven. Indien u de informatie van deze website wenst te gebruiken voor overige doeleinden kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over de mogelijkheden.

All rights reserved. All works and information on SpaansLeren.info are protected by copyrights. As a user you have the right to view the information on a computer screen and print it if you wish to do so. All forms of disclosure or reproduction, such as: distribution, sending, publication in another work, network or website, temporary of permanent reproduction, translation or editing or any other commercial or non-commercial use, is prohibited, unless permission is explicitly granted on the site.

© SpaansLeren.info